ROYALL GROUP

vyberte si službu:

VOLAJTE:

0907 334 286

Financie

Finančný poradca

Alena Reváková - v spolupráci s Universal Maklérsky dom ponúkam:

Poistenie osôb

Životné poistenie

Dnešná doba je charakteristická tým, že žijeme veľmi rýchlo. Niekedy si ani neuvedomujeme, aké riziká podstupujeme pri plnení každodenných úloh, až kým nás život neprekvapí neočakávanou udalosťou, ako je napr. úraz alebo strata zamestnania.

Životné poistenie je spôsob, ktorý vás a vašich blízkych chráni v nepredvídaných situáciách.

Poisťovne poskytujú celý rad produktov životného poistenia. Obehať všetky pobočky poisťovní a zistiť si ceny a služby, je časovo náročné. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal spolupracujú so všetkými poisťovňami na Slovensku, preto vám vedia poskytnúť podrobné informácie o tom, aké životné poistenie je pre vás výhodnejšie.

Existuje niekoľko druhov životných poistení a ich kombinácií v závislosti od toho, aké poistné udalosti majú pokrývať.

Niektoré životné poistenia slúžia iba na krytie rizík, ktoré by mohli v živote človeka nastať, napr. úraz, invalidita, smrť. Toto poistenie využívajú klienti, ktorí majú hypotéku alebo úver. Mať rizikové životné poistenie je vo väčšine prípadov podmienkou poskytnutia úveru alebo poistenia.

Iné životné poistenia, tzv. kapitálové alebo investičné, sú spojené s garanciou vyplatenia určitej sumy po uplynutí poistného obdobia alebo skôr pri vzniku poistnej udalosti, napr. smrti.

Poisťovacie inštitúcie majú širokú ponuku produktov, kde základné produkty dopĺňajú pripoistenia, ktorými riešia napr. úrazy, kritické choroby, hospitalizáciu v dôsledku choroby a úrazu, ochranu pri invalidite a prípadne nadštandardné liečebné úkony.

Poplatky za životné poistenie sú individuálne. Sprostredkovatelia pri poskytovaní poradenstva najprv preskúmajú vašu životnú situáciu, na základe ktorej vám výberom z viacerých ponúk vedia ponúknuť poistenie šité na mieru. Rozhodnúť sa môžete pre také životné poistenie, ktoré vám bude po všetkých stránkach plne vyhovovať.

Nemusíte sa obávať malých písmen v zmluvách životného poistenia. Sprostredkovatelia ich prečítajú za vás a odpovedia na všetky otázky. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal ponúkajú zadarmo aj preskúmanie existujúcich poistných zmlúv a pomoc v prípade poistnej udalosti.

Úrazové poistenie

Myšlienka „mne sa nič nemôže stať, ja predsa nešportujem a ak, tak nerobím nijaké adrenalínové športy“, vás môže stať nemalé peniaze, ak sa vám prihodí nejaký úraz pri bežných denných aktivitách. Úrazové poistenie vám kryje náklady, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, napr. strata príjmu v dôsledku úrazu alebo pobyt v nemocnici.

Poisťovacie spoločnosti ponúkajú vo svojom produktovom portfóliu samostatné komplexné úrazové poistenie, ktoré nie je spojené s investovaním.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal uvedený produkt odporúčajú klientom, ktorí nemajú záujem o životné poistenie a sú si vedomí, že úraz môže ovplyvniť ich pracovné aktivity. Pri výbere sa zohľadňujú potreby klienta, konkrétne je možné realizovať ponuku individuálneho poistenia alebo poistenia pre celú rodinu. Produkty sú postavené tak, aby zohľadňovali aj následky úrazov, t.j. trvalé následky úrazov, hospitalizáciu a poúrazovú rekonvalescenciu. Myslí sa aj na vážnejšie úrazy, kedy sa odškodnenie realizuje v progresívnom plnení.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal poskytujú optimálne riešenie pre budúcich klientov, ktorí majú záujem o tento druh poistenia.

Cestovné poistenie

V dnešnej dobe otvorených hraníc do sveta sa stáva povinnou batožinou do zahraničia cestovné postenie, na ktoré nemožno zabúdať pri plánovaní cesty za akýmkoľvek účelom.

Cestovné poistenie sa poskytuje vo forme balíčkov a môže zahŕňať:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • úrazové poistenie
  • poistenie zodpovednosti spôsobenej na cestách
  • poistenie batožiny
  • poistenie storno poplatkov, napr. za letenku

Mimoriadne dôležité je pred vycestovaním myslieť na poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nestačí mať iba európsky preukaz zdravotného poistenia z vašej zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhrádza iba základnú lekársku starostlivosť v zahraničí, ostatné náklady si hradí klient sám. Zdravotná poisťovňa neuhrádza ďalšie vyšetrenia, pobyt v nemocnici, prevoz z nemocnice alebo do nemocnice. Sumy za tieto zdravotné služby sú vysoké. Vzhľadom na to je veľmi dôležité pred vycestovaním, hoci aj na kratšiu dobu pobytu v zahraničí, chrániť sa pred nepríjemnosťami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ochorenia alebo úrazu a nechať sa poistiť.

Jednotlivé poisťovne poskytujú rôzne balíčky cestovného poistenia. Výhodné je obrátiť sa na sprostredkovateľov spoločnosti Universal, ktorí poradia, aký balíček je pre vás výhodný v závislosti od toho kam cestujete, na akú dlhú dobu a za akým účelom. Cena poistného sa odvíja individuálne od požiadaviek klienta. Sprostredkovatelia vám poskytnú informácie aj o tom, čo robiť v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistenie zodpovednosti a právnej ochrany

Nové technológie, ktoré používajú zamestnanci pri plnení svojich pracovných úloh, stoja zamestnávateľov nemalé investície. Preto v prípade ich úmyselného alebo neúmyselného poškodenia znášajú dôsledky zamestnanci, ktorí škodu spôsobili a to vo forme hmotnej zodpovednosti. Náhrady škôd môžu dosahovať vysoké sumy, ktoré je povinný zamestnanec znášať, napr. zrážkou zo mzdy.

Jednoduchým riešením, ako predísť takejto nepríjemnej situácií, je možnosť zamestnanca poistiť sa formou poistenia zodpovednosti za škody, ktorí je možné uzavrieť až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku.

Je to dôležité aj pri krytí škôd spôsobených riadením služobného vozidla zamestnancov.

Osobitnou oblasťou zodpovednosti je zodpovednosť majiteľov domov a budov, a poistenie zodpovednosti členov domácnosti. Takéto poistenie vám môže pomôcť nahradiť škodu, napr. v prípade ak si niekto na vašom chodníku zlomí nohu alebo ak vaše dieťa v obchode zhodí regál s alkoholom.

Poistenie majetku

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie (tiež KASKO poistenie) na rozdiel od PZP kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle, a to aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. Nie je povinným zákonným poistením, iba v prípade, ak je vozidlo na lízing, alebo sa za neho spláca úver.

Havarijné poistenie ochráni vaše financie pred: živelnými udalosťami, ako sú napr. záplavy, padnutie stromu, požiar, krádežou celého vozidla alebo jeho častí, poškodením vandalizmom alebo lúpežou, poškodením čelného skla alebo iných skiel, poškodením batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím, haváriou vozidla, prípadným úrazom alebo trvalým dôsledkom úrazu spôsobeným haváriou.

Cena za havarijné poistenie podobne ako PZP závisí od typu motorového vozidla. Predovšetkým však od výšky finančného krytia, spoluúčasti a ceny za totálne zničenie auta v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti. Pri výbere je preto vhodné zvážiť, aké poistné udalosti si chcete dať poistiť, a v akej výške krytia.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal vám poskytnú všetky informácie týkajúce sa výberu vhodného havarijného poistenia pre vaše motorové vozidlo.

Havarijné poistenie musí v sebe obsahovať totálne zničenie auta (tzv. totálku) v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy. Okrem riadnej havárie, ktorou je napr. zrážka s iným vozidlom alebo náraz do stromu, ňou môže byť aj zrážka so zvieraťom (napr. srncom), ktoré môže na vašom aute spôsobiť nemalé škody.

K havarijnému poisteniu poskytujú poisťovne balíčky rôznych asistenčných služieb, ktoré vám pomôžu pri riešení dopravných nehôd alebo nepredvídateľných udalostí, akou je napr. porucha auta na cestnej komunikácií.

Asistenčné služby zabezpečujú poisťovne prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí vám napr. pomôžu odtiahnuť pokazené auto z diaľnice v zahraničí do najbližšieho servisu.

Územná platnosť havarijného poistenia je v rámci krajín EÚ. Ak dôjde k poistnej udalosti mimo Slovenska, vo väčšine prípadov stačí zavolať na asistenčné číslo poisťovne, ktorá vám zabezpečí asistenčné služby v danej krajine.

V prípade totálnej škody (krádež, zničenie) vám poisťovňa uhradí len trhovú cenu, ktorá zohľadňuje opotrebenie a ktorá je obyčajne výrazne nižšia ako pôvodná cena vozidla. Túto cenu ešte poisťovňa zníži o hodnotu vraku vozidla a spoluúčasť. GAP – poistenie finančnej straty vám rozdiel medzi trhovou cenou a pôvodnou cenou vozidla a prípadne aj spoluúčasť doplatí.

V poslednej dobe bývajú problémy s úhradou prasknutého skla od odskočeného kamienka. Poisťovne majú pravdu, že pred vami idúci vodič si nemôže byť vedomí, že vám rozbil sklo. Preto je tu možnosť si sklá v rámci PZP alebo havarijného poistenia pripoistiť.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (ďalej len PZP) je poistením, ktoré musíme platiť zo zákona. Je zamerané na úhradu škôd, ktoré spôsobíme naším autom niekomu inému. Pri rozhodovaní sa, v ktorej poisťovni je najlepšie sa poistiť, je pravdepodobne najzaujímavejším kritériom cena.

Poradíme vám, ktoré PZP je pre vaše auto najlacnejšie. Spoločnosť Universal spolupracuje s 10 poisťovňami, preto majú jej sprostredkovatelia rozsiahly prehľad o podmienkach, cenách a zľavách všetkých zmluvných partnerov.

Každá poisťovňa poskytuje iné zľavy, prípadne asistenčné služby pri uzavretí PZP. Zvýhodnené ceny za poistné si určujú poisťovne na základe rôznych kritérií. Nižšie ceny PZP sú napr. za motorové vozidlá s nižším výkonom motora, nižšou spotrebou a pre skúsenejších vodičov.

Zmenu poisťovne je možné podľa novelizácie z 1. Apríla urobiť kedykoľvek. Nemusíte čakať na skončenie platnosti pôvodnej poistnej zmluvy. Najskôr je potrebné podať výpoveď PZP zo starej poisťovne a uzavrieť zmluvu v novej. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal zabezpečia náležitosti týkajúce sa zmien poisťovne tak, aby ste nemuseli nikam chodiť.

Poistenie bytových domov

Spoločnosť Universal poskytuje vo svojom širokom portfóliu služieb aj poistenie bytových domov. Bytový dom predstavuje 4 a viac bytových jednotiek, kde viac ako 60% má slúžiť na bývanie. Poisťuje sa celý bytový dom aj s jeho stavebnými súčasťami, príslušenstvom, sklami, prípadne spoločnými zariadeniami. Objekty sa poisťujú ako dokončené stavby alebo pred dokončením či pri rekonštrukcii aj spolu s vedľajšími stavbami. Súčasťou poistenia môžu byť aj chodníky, ploty alebo stavebný materiál.

Poistné riziká a poistné krytie je rozdelené na majetkové a zodpovednostné.

V majetkovom poistení sú poistenia spôsobené živelnou udalosťou, ďalej poistenie skla, krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím a vandalizmom.

V zodpovednosti sú riešené poistné udalosti, ktoré sú spôsobné za škody z vlastníctva bytového domu. Stačí, aby z objektu padajúca omietka spôsobila škodu na zdraví alebo majetku náhodným okoloidúcim a riešenie náhrady škody majiteľ objektu realizuje práve z uvedeného poistenia.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal umožňujú podľa požiadavky správcov budov realizovať ponuky s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Porovnávanie jednotlivých produktov ušetrí klientovi čas pri rozhodovaní a náklady pri platení poistného.

Poistenie domov, bytov a domácností

Bývanie je v dnešnej dobe jednou z finančne najnáročnejších celoživotných investícií. Ľudia vynakladajú veľa energie na to, aby si mohli zabezpečiť pekné a príjemné bývanie. Vaša energia však môže byť veľmi rýchlo spláchnutá povodňovou vodou valiacou sa z neďalekého kopca alebo vyhorením suseda z tretieho poschodia. Poistenie domov, bytov a domácností je tu, aby chránilo vaše najväčšie investície.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal zabezpečujú pre majiteľov domov, bytov, záhrad, chát, rozostavaných nehnuteľností a ďalších objektov poistenie na krytie rôznych rizík, ktoré môžu nastať v dôsledku živelnej pohromy, vykradnutia, zničenia alebo úmyselného poškodenia.

Čo všetko je možné poistiť

Rodinný dom – v rátane všetkých jeho súčastí, napr. strecha, kanalizácia, elektrická prípojka, oplotenie domu.

Byt – vrátane všetkých jeho súčastí, ktoré sú s ním pevne spojené (napr. priečky, vstavané skrine) a spoločného zariadenia bytového domu, pivničné a spoločné priestory.

Domácnosť – kompletné zariadenie domácnosti, ktoré zahŕňa elektrospotrebiče, nábytok, športové vybavenie atď. Poskytuje sa vo väčšine prípadov spoločne s poistením domov a bytov.

Poistenie domu, bytu a domácnosti je dôležité v prípadoch, ak ste nehnuteľnosť zabezpečili z hypotéky alebo úveru. Poistenie slúži aj ako jedna z foriem ručenia nehnuteľností. Po vzniku poistnej udalosti je potrebné čo najskôr nahlásiť spôsobenú škodu poisťovni, v ktorej je poistenie uzavreté a urobiť záznam škôd, napr. odfotením poškodeného zariadenia.

Ceny za poistenie domov, bytov a domácností závisia od trhovej ceny nehnuteľností v regióne a od ich vybavenia.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy

Okrem tradičných krytí, ako je živelné poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie skiel a zodpovednosti za škodu, sem patrí aj poistenie stojov, skupinové poistenie vozidiel, poistenie pohľadávok, poľnohospodárskych rizík, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty veci pri preprave.

Často sa klient rozhodne pre poistenie iba samotného objektu, prípadne vozidiel, Pozabudne na poistenie strojného zariadenia a zásob. Pri poistnej udalosti nastane prekvapenie, že celý objekt nezahrňuje aj uvedené poistné za zariadenia a zásoby.

Spoločnosť Universal maklérsky dom, a.s. ponúka svojich špecialistov pre poistenie podnikateľov. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal maklérsky dom, a.s. priamo na mieste podnikania realizujú obhliadku a upozornia majiteľov na riziká, ktoré by mali byť predmetom poistenia.

Niekedy sa stane, že objekt je nedostatočne chránený pred krádežou. Licencovaní sprostredkovatelia upozornia na tieto nedostatky.

Podnikatelia svoje rozhodnutie realizujú vo výberových konaniach, kde zástupcovia poisťovne predkladajú výhody poistenia.

Z týchto dôvodov je vhodné využiť sprostredkovateľov Universalu maklérsky dom, a.s., ktorí porovnávajú nielen výhody jednotlivých produktov poisťovní, ale aj určité obmedzenia v poistnom plnení, čo dáva klientom ucelený obraz pri správnom a informovanom rozhodovaní. Podstatnou výhodou služieb Universalu maklérsky dom, a.s. je asistencia pri likvidácií poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody.

Investovanie a sporenie

Investovanie

Investovanie do budúcnosti vám pomôže realizovať vaše ciele a sny. Ako sa však vyznať v širokej sieti investičných možností tak, aby sa vaše úspory skutočne zhodnocovali? Najlepšie je preto obrátiť sa na profesionálov, ktorí vám poradia kam a koľko investovať.

Spoločnosť Universal ponúka prostredníctvom svojich sprostredkovateľov možnosť realizovať nezáväzný protokol, kde si klienti overia, aký spôsob stratégie investovania je pre nich najzaujímavejší. Spolupracuje so spoločnosťou IaD Investments, ktorá spravuje podielové fondy na základe povolenia NBS.

IaD Investments dáva záruku správneho rozhodnutia pre klienta investovať na základe dlhodobých skúseností v investovaní od roku 1991.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal, na základe stratégie klienta, odporučia možnosť investovania. Pre nerozhodných je možné uzavrieť produkt zaistné konto, ktoré je nezávislé od doby viazanosti. V prípade, že sa klient rozhodne pre dlhodobé investovanie, je možné presunúť uvedené prostriedky do iného produktu.

Na všetky vaše otázky týkajúce sa investovania vám radi zodpovedajú sprostredkovatelia spoločnosti Universal, ktorých nájdete na jednotlivých pobočkách v rámci celého Slovenska.

Ako sa vyznať v širokej sieti investičných možností tak, aby sa vaše úspory skutočne zhodnocovali? Sprostredkovatelia spoločnosti Universal maklérsky dom, a.s. odporučia klientovi najvhodnejší spôsob. Môže vás zaujať Zaistené konto, nezávislé od doby viazanosti. Ak uprednostňujete dlhodobé investovanie, je možné presunúť prostriedky do iného produktu. Universal spolupracuje so spoločnosťou IaD Investments, ktorá spravuje podielové fondy na základe povolenia NBS, a tiež so spoločnosťou Zlatá rezerva, s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a nákupom investičného zlata.

Dôchodkové sporenie

Súčasný dôchodkový systém vám nevie so spoľahlivosťou zaručiť, že v čase odchodu do dôchodku si budete môcť zabezpečiť dôstojné dožitie v starobe. Mladí ľudia očakávajú, že v starobe budú mať zabezpečené nielen prostriedky na dôstojný život, ale aj podmienky pre aktívne starnutie.

Dnes už vieme, že samotný dôchodok pri súčasnom systéme dôchodkového zabezpečenia vám s určitosťou nebude stačiť na krytie nákladov. Z toho dôvodu je dobré už dnes myslieť na to, ako chcete žiť, nielen prežívať v období jesene života.

Spoločnosť Universal poskytuje svojim klientom doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré im zabezpečí prostriedky nielen na dôstojný, ale aj aktívny život v dôchodkovom veku.

Doplnkové dôchodkové sporenie je produktom, ktorý umožní klientom v čase odchodu do dôchodku, riešiť nadštandardné potreby, napr. turistiku, financovanie koníčkov, no predovšetkým lepšiu životnú úroveň.

Uvedený produkt má podporu aj u zamestnávateľov, ktorí v rámci sociálneho programu prispievajú určitým finančným podielom priamo na konto klienta.

Výhodné je však prevziať iniciatívu v tejto oblasti a zaviesť si vlastné doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vám zaručí istý príjem nezávislý od toho, koľko peňazí budete dostávať od štátu.

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal ponúkajú širokú škálu dôchodkového pripoistenia pre jasnejšiu budúcnosť a aktívne starnutie.

Úvery

Hypotekárne a stavebné úvery

Spoločnosť Universal sprostredkováva pre svojich klientov úvery serióznych bankových inštitúcií. Sprostredkovatelia ponúkajú široké portfólio úverov podľa finančných možností klienta a jeho cieľov. Poradia vám, ako okamžite financovať bývanie prostredníctvom úveru tak, aby bol finančne zvládnuteľný pre rozpočet rodiny a zároveň výhodný.

Možnosti získania úveru ako aj podmienok splácania sú rôznorodé. Často majú banky pri povoľovaní úverov náročné požiadavky na klientov. Z týchto dôvodov je ideálne využiť sprostredkovateľov spoločnosti Universal pri výbere príslušnej bankovej inštitúcie.

Spoločnosť Universal v rámci ponuky investovania do budúcnosti nezabúda ani na mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na osamostatnenie od rodičov. Stavebné sporenie je správnym produktom, ktorý pomôže hlavne mladým ľuďom investovať svoje zhodnotené úspory do samostatného bývania.

Pri povoľovaní úverov mávajú peňažné inštitúcie na klientov obvykle náročné požiadavky. Preto je ideálne využiť pri výbere vhodnej banky, a teda aj úveru a jeho splácania, podriadených finančných agentov spoločnosti Universal. Poradia vám tak, aby bol úver zvládnuteľný pre rozpočet rodiny a zároveň výhodný. Spoločnosť Universal maklérsky dom, a.s. nezabúda ani na mladých ľudí, ktorí sa časom budú chcieť osamostatniť. Stavebné sporenie je produkt, ktorý im pomôže investovať zhodnotené úspory do vlastného bývania.

ROYALL GROUP

AUTOSERVIS

Postaráme sa o opravu aj údržbu vášho auta

PNEUSERVIS

Kvalitne prezujeme vaše auto

AUTODOPRAVA

Autodoprava do 3,5t

ODŤAHOVKA

Odťahová služba do 7,5t

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkopové práce UNC 060

TAXISLUŽBA

Taxislužba v meste Prešov

FINANCIE

Služby finančného poradcu